Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Podwyższone wsparcie finansowe przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1894 zł       w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, brane są pod uwagę dochody wszystkich członków wchodzących       w skład gospodarstwa domowego. W przypadku wniosku złożonego

– od 1 sierpnia 2023 r. – dochody osiągnięte w 2022 r.

Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu znajduje się w poniżej:

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Św. Rocha 3

Podstawa prawna:

  • 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54);
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 Do wniosku należy dołączyć :
dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, odpowiednio za
rok, na podstawie którego ustala się dochód, np.:
– alimenty (prawomocny wyrok alimentacyjny lub ugoda alimentacyjna),
– stypendia (zaświadczenie z uczelni lub szkoły),
– dochody osiągnięte z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych z Urzędu Gminy),
– dochody z tytułu świadczenia rodzicielskiego (tzw. „Kosiniakowe”- decyzja o przyznaniu świadczenia).
Informacje o dochodach opodatkowanych urząd pozyskuje samodzielnie w ramach elektronicznych
platform informacyjnych organów podatkowych.
Zgodnie z przepisami, urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o dochodach, jeżeli przedstawione we wniosku informacje są kompletne. W przeciwnym razie postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia przedłuży się.

 

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” znajdą Państwo na następujących stronach:
   https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie