Pomoc społeczna

Pomoc społeczna ma na celu dążyć swoimi działaniami do wspierania osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, aby przezwyciężyły trudności w miarę swoich możliwości poprzez doprowadzenie osób potrzebujących do życiowego usamodzielnienia się i funkcjonowani w godnych warunkach i środowisku.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ:
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ:
• zasiłek stały
• zasiłek okresowy
• zasiłek celowy
• specjalny zasiłek celowy

Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej, która osiągnęła wiek emerytalny lub posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Jeżeli posiadany przez nią dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj kwotą 776 zł, a dochodem tej osoby,
• w przypadku osoby w rodzinie – w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. kwotą 600 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku wysokość przyznanego zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 719 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym wydany przez Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz dokumenty o wysokości dochodów. Należy również wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych do alimentacji.

Zasiłek okresowy – przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:
1. długotrwałą chorobę
2. niepełnosprawność
3. bezrobocie
4. możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby i rodziny: może być wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie.
Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:
• pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży , niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także kosztów pogrzebu,
• zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
• specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi, przy czym jego wysokość nie może być wyższa od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny

Od 1 stycznia 2022r. kryteria dochodowe wynoszą:
dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł
dla osoby w rodzinie – w wysokości 600,00 zł
maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 719,00 zł
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345,00 zł

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego udzielana jest niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym.

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00