Świadczenia rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 lipca danego roku elektronicznie (poprzez portal Emp@tia) a od 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Prawo do zasiłku rodzinnego jest ustalane na okres roku zasiłkowy, który trwa od 1 listopada danego roku do 31 października kolejnego roku.

Terminy składania wniosków na zasiłek rodzinny

Data złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku

Data ustalenia uprawnień i wypłata świadczenia

 od 1 lipca TYLKO WNIOSKI INTERNETOWE

 do 30 listopada

 od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 do 30 listopada

 od 1 września do 31 października

 do 31 grudnia

 od 1 listopada do 31 grudnia

 do 28 lutego

Osoby pobierające świadczenia rodzinnych są obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej.
• Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
• Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku zmiany sytuacji dochodowej należy dostarczyć następujące dokumenty:
1. podjęcie lub zmiana zatrudnienia
• kserokopia umowy o pracę wraz z oryginałem do wglądu
• zaświadczenie dot. wysokości dochodu (w rozumieniu art. 3 pkt. 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych) uzyskanego za drugi miesiąc zatrudnienia. Informacja dot. w/w dochodu powinna zawierać wysokość: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30 c i 30 e ust. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie j.w.

3. Uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych – decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu prawa do zasiłku lub stypendium
4. Uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
• zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie j.w.

5. Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ust. z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
• dokument potwierdzający rozpoczętą działalność gospodarczą oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym za 2 miesiące rozpoczętej działalności.

6. Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
7. Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego.
8. Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
– art. 3 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie, oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ust. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

9. Uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Świadczeniami rodzinnymi są:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
• zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a;
• świadczenia wypłacana przez gminy na podstawie art. 22b;
• świadczenie rodzicielskie;

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00