Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie

Pomagamy potrzebującym

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława
woj. dolnośląskie

Dane kontaktowe

tel. 71/ 381 22 51
fax 71/ 707 28 55
gopsolawa@poczta.onet.pl

Lokalizacja

Zobacz gdzie się znajdujemy i jak do nas dojechać

Konkurs na stanowisko Referenta ds. Księgowości budżetowej

Wymagania Niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Szczegóły Konkursu poniżej wraz z załącznikami:

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” 2023

Gmina Oława informuje, że zgłosiła akces przystąpienia w roku 2023 do Programów
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.
Osoby chętne do udziału w Programach proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Św. Rocha 3 lub pod numerem telefonu 71/381-22-56 lub 71/381-22-52.

Dodatek Węglowy

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku węglowego.
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z
2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na
podstawie Upoważnienia nr 205/2022 Wójta Gminy Oława dla Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie zawiadamia, iż
załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku
węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Oława i jego realizacja jest
uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu
środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Punkt Konsultacyjny

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego
jest zdiagnozowanie problemów klienta
oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia
dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Szczegóły niżej po kliknięciu na link ↓

Link do informacji.