Fundusz alimentacyjny

Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej.

• Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
• Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego można składać online od 1 lipca (portal Emp@tia), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Data złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku

Data ustalenia uprawnień i wypłata świadczenia

od 1 lipca TYLKO WNIOSKI INTERNETOWE

 do 31 października

od 1 sierpnia 31 sierpnia

 do 31 października

od 1 września do 30 września

 do 30 listopada

od 1 października 31 października

 do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

 do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

 do 28 lutego

OSOBY UPRAWNIONE
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (od 1 października 2020r.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• zawarła związek małżeński;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – USTALENIE UPRAWNIEŃ
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
• wysokości dochodu,
• wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
• wysokości należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne,
• wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
• wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

3. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
• zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
• informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
• inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Adres

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława

E-mail

gopsolawa@poczta.onet.pl

Telefony

Sekretariat: 71 381 22 51

Biuro obsługi klienta: 71 381 22 58

Świadczenia rodzinne: 71 381 22 52

Godziny otwarcia

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00