INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku węglowego.
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z
2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na
podstawie Upoważnienia nr 205/2022 Wójta Gminy Oława dla Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty
dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie zawiadamia, iż
załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku
węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Oława i jego realizacja jest
uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu
środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.