Wymagania Niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Szczegóły Konkursu poniżej wraz z załącznikami: