gops oława
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------

SAMORZĄDOWY 
INFORMATOR
GMINNY 
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

                

             Już po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie realizuje projekt systemowy pt. „Potrzebujemy się nawzajem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany jest do grupy 20 osób kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym w tym 14 osób młodzieży w przedziale wiekowym od 15 do 30 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Oława. Ponadto projekt przewiduje kontrakt socjalny dla 6 osób. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich, społecznych i zawodowych. Projekt ma pomóc w przywróceniu ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia, zwiększenia poziomu samooceny, podniesienia umiejętności wychowawczych i społecznych. Uczestnicy projektu oraz ich rodziny i otoczenie zostaną zaangażowani do współpracy, działań na rzecz społeczności lokalnej, do aktywnego uczestnictwa w działaniach środowiskowych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Celami tymi są: podwyższenie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności społecznych i zawodowych, pobudzenie do działania na rzecz społeczności lokalnej. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, wzmocnienie psychologiczne, zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych , podniesienie kwalifikacji zawodowych przy użyciu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej). 

Aktywna Integracja
W celu prawidłowej realizacji projektu zastosowane zostaną 4 instrumenty aktywnej integracji tj.:
- instrument aktywizacji zawodowej - usługa wspierająca aktywizację zawodową to jest organizacja i finansowanie usług wspierających np. doradcy zawodowego, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz podniesienia umiejętności autoprezentacji i poziomu motywacji.
- instrument aktywizacji społecznej w postaci organizowania poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zostaną utworzone Kluby Malucha oraz Kluby Wolontariusza w zależności od potrzeb mieszkańców.
- instrument aktywizacji edukacyjnej polegający na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.
- instrument aktywizacji zdrowotnej polegająca na sfinansowaniu terapii psychologicznej lub innej terapii w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
 Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa zespół zarządzający składający się z kierownika projektu, asystenta projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, księgowej.
Podstawowe informacje o projekcie
Okres realizacji: od 01.05.2013r. do 31.10.2013r.
Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 

powrót    GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA
DECYDUJMY RAZEM
CAL
RCWIP
STARORZECZE ODRY
Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie
Centrum Wolontariatu